ముస్లిమేతరుల పండుగలు జరుపుకోవడం పై నిషేధం

వివరణ

క్రిస్ట్ మస్ వంటి ముస్లిమేతరుల పండుగలలో ముస్లింలు పాల్గొనటానికి అనుమతి ఉన్నదా ?

Download
ఫీడ్ బ్యాక్