బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రస్తావించబడిందా ?

వివరణ

బైబిల్ గ్రంథంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ప్రస్తావించబడిందా ? అనే అంశంపై సుప్రసిద్ధ షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ప్రశ్నోత్తరాల రూపంలో తయారు చేసిన సంకలనం ఇది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్