తబర్రుజ్ ఉపవాసాన్ని భగ్నం చేస్తుందా

వివరణ

తబర్రుజ్ వలన ఉపవాసం భగ్నం అవుతుందా అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్