ఈ పాపాల స్థితిలో అతడు ఎలా ఉపవాసం కొనసాగించగలడు

వివరణ

పాపకార్యాలలో మునిగి ఉండి ఒక ముస్లిం ఎలా ఉపవాసం కొనసాగించగలడు అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్