అనారోగ్యం వలన రమదాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటించకుండా చనిపోయిన వ్యక్తికి బదులుగా ఉపవాసం ఉండటం

వివరణ

అనారోగ్యం వలన రమదాన్ నెలలో ఉపవాసం పాటించకుండానే చనిపోయిన వ్యక్తికి బదులుగా ఉపవాసం ఉండుట గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్