తరావీహ్ నమాజులోని రకాతుల సంఖ్య

వివరణ

తరావీహ్ నమాజులోని రకాతుల సంఖ్య గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్