రమదాన్ నెలలో హస్తప్రయోగం

వివరణ

రమదాన్ నెలలో హస్తప్రయోగం చేసే అలవాటు గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్