ఉపవాసం పాటించకుండా మినహాయింపు లభించే కారణాలు

వివరణ

ఉపవాసం పాటించకుండా మినహాయింపు లభించే కారణాలు ఏవి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్