ఉపవాసం పాటించలేని స్థితిలో ఉన్న గర్భవతి యొక్క ఉపవాసం గురించిన ధర్మాజ్ఞలు

వివరణ

ఉపవాసం ఉంటే ఇబ్బందికి గురయ్యే స్థితిలో ఉన్న గర్భవతి యొక్క ఉపవాసం గురించి ధర్మాజ్ఞ ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్