సరైన కారణం లేకుండా రమదాన్ నెల ఉపవాసాన్ని మధ్యలోనే భగ్నం చేస్తే పడే శిక్ష

వివరణ

సరైన కారణం లేకుండానే రమదాన్ నెల ఉపవాసాన్ని మధ్యలోనే భగ్నం చేయడం వలన పడే శిక్ష గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు

Download
ఫీడ్ బ్యాక్