సూరహ్ అద్ దుఖాన్ లో పేర్కొనబడిన ప్రత్యేక రాత్రి ఏది. అది షాబాన్ లోని రాత్రియా లేక లైలతుల్ ఖదర్ రాత్రియా

వివరణ

సూరహ్ అద్ దుఖాన్ లో పేర్కొనబడిన ప్రత్యేక రాత్రి గురించి అడిగిన ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు

Download
ఫీడ్ బ్యాక్