వడ్డీ యొక్క నిర్వచనం మరియు వడ్డీకు సహాయపడే పనులపై ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞ

వివరణ

వడ్డీ అంటే ఏమిటి మరియు వడ్డీకు సహాయపడే పనుల గురించి వివరించండని అడిగిన ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు

Download
ఫీడ్ బ్యాక్