పండుగ దినంతో పాటు దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి పది దినాలలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదా

వివరణ

పండుగ దినంతో పాటు దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి పది దినాలలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదా అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు

ఫీడ్ బ్యాక్