హజ్ యాత్రికలు కొరకు మరియు ఇతరుల కొరకు దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి ఎనిమిది దినాలలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదా

వివరణ

హజ్ యాత్రికలు కొరకు మరియు ఇతరుల కొరకు దుల్ హజ్ మాసపు మొదటి ఎనిమిది దినాలలో ఉపవాసం ఉండటం మంచిదా అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ సాలెహ్ అల్ మునజ్జిద్ ఇచ్చిన జవాబు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్