అవును, ఆయన (సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం) ఆమెను 9 ఏళ్ళ వయస్సులో పెళ్ళి చేసుకున్నారు

ముఫ్తీ :

వివరణ

ఈ ఫత్వాలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం విశ్వాసుల తల్లి అయిన ఆయెషా రదియల్లాహు అన్హా ను తొమ్మిదేళ్ళ వయస్సులో పెళ్ళాడారని డాక్టర్ హాతిమ్ ఒక ప్రశ్నకు జవాబిస్తూ ధృవీకరించినారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్