? అల్లాహ్ తను ప్రేమించేవాని దుఆలకు స్పందించడంలో ఆలస్యం చేస్తాడా

వివరణ

అల్లాహ్ తను ప్రేమించేవాని దుఆలకు స్పందించడంలో ఆలస్యం చేస్తాడా ? అనే ప్రశ్నకు జవాబు.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్