దైవారాధనలను తేటతెల్లంగా తెలిపే చేసే ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు www.al-feqh.com/en

దైవారాధనలను తేటతెల్లంగా తెలిపే చేసే ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు www.al-feqh.com/en

వివరణ

ముస్లింలలో ఇస్లామీయ ధర్మజ్ఞానం వ్యాపింపజేయటానికి అనేక భాషలలో ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞల బోధనలను సులభతరం చేయటానికి కృషి చేస్తున్న ఒక మంచి ప్రాజెక్టు ఇది. "Illustrated Islamic Law for Acts of Worship (దైవారాధనలను తేటతెల్లంగా తెలిపే చేసే ఇస్లామీయ ధర్మాజ్ఞలు)" అనే పుస్తకం ద్వారా ఈ కృషి చేయబడుతున్నది. ఈ పుస్తకంలో ఐదు అధ్యాయాలు ఉన్నాయి - అవి పరిశుద్ధి, నమాజు (సలాహ్), ఉపవాసం (సోమ్), విధిదానం (జకాతు) మరియు హజ్ యాత్ర. ఈ పుస్తకంలో వీడియోలు, ఫోటోలు మరియు నిదర్శనాలతో కూడిన వివరణలు ఉన్నాయి. అంతేగాక, అరబీ, స్పానిష్, ఫ్రెంచ్, జర్మనీ, చైనీస్, రష్యన్, పోర్చుగీస్, బెంగాలీ, స్వాహిలీ, ఇండోనేషియన్, అమ్హారిక్, తజిక్ మరియు హౌసా భాషలలో వెబ్సైట్లు, న్యూస్ మీడియాలు, CDROM లలో ఈ ప్రాజెక్టు పనిచేస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్