దైవదూతలు మరియు మానవులు

వివరణ

దైవదూతల ప్రపంచం గురించి ఇస్లాం ధర్మం ఏమంటుంది అనే ముఖ్యాంశం గురించి ఈ వ్యాసంలో చర్చించబడింది. ప్రామాణిక ఖుర్ఆన్ మరియు సున్నతుల సాక్ష్యాధారాలతో వివరిస్తున్నది. వాటి సృష్టి, వారికి సంబంధించిన వివిధ విషయాలు, వాటి ఉనికి, వారి స్వభావం మరియు గుణగణాలు, వారి పనుల గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్