ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు

వివరణ

ఖుర్ఆన్ మరియు మోడ్రెన్ సైన్సు - ఖుర్ఆన్ లోని కొన్ని వైజ్ఞానిక పరమైన వచనాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్