అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాలు

వివరణ

అల్లాహ్ యొక్క దివ్యనామాలు మరియు దివ్య గుణగణాల గురించి అహ్లె సున్నతుల్ వల్ జమఅహ్ ప్రజల అభిప్రాయాలు మరియు వాటిని వ్యతిరేకించే వారి అభిప్రాయాల ఖండన.

ఫీడ్ బ్యాక్