హిజ్రత్ - మక్కా నుండి మదీనాకు వలస

వివరణ

హిజ్రత్ - మక్కా నుండి మదీనాకు చేసిన చారిత్రక వలస

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్