హుదైబియా ఒడంబడిక

వివరణ

హుదైబియా శాంతి ఒడంబడిక. దీని ద్వారా ముస్లింలు ప్రశాంతంగా ధర్మప్రచారం చేసుకునే అవకాశం లభించింది.

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్