ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం సహచరులు

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క కొందరు గొప్ప సహచరుల గురించి మరియు వారి ఔన్నత్యం గురించి వివరిస్తున్న ఒక మంచి కరపత్రం ఇది. స్వర్గ శుభవార్త అందుకున్న పది మంది ఉత్తమ సహచరుల గురించి కూడా ఇందులో పేర్కొనబడింది. రదియల్లాహు అన్హుమ్.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్