ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం నమాజు విధానం - క్లప్తంగా

వివరణ

ప్రవక్ ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఎలా నమాజు చేసేవారు అనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం క్లుప్తంగా వివరిస్తున్నది. అంతేగాక ఒకవేళ నమాజులో పొరపాటు జరిగితే దానిని ఎలా సరిదిద్దుకోవాలి, జనాజా నమాజు ఎలా చేయాలి మొదలైన వన్నీ ఇంగ్లీషు భాషలో ఈ కరపత్రం వివరిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్