ఈ సమాజం యొక్క నిజాయితీపరుడు

వివరణ

ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క ఉత్తమ సహచరులలో అబూ ఉబైదహ్ రదియల్లాహు అన్హు ఒకరు. నిజాయితీకి మారుపేరుగా ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయనలోని ఈ నిజాయితీ గుణాన్ని ప్రజలకు ఉదాహరణగా తెలుపుతూ, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ఆయనను ఈ సమాజం యొక్క నిజాయితీపరుడు అని పేర్కొన్నారు. రోమన్లతో జరిగిన కీలక యుద్ధంలో ఆయన ముస్లిం సైన్యానికి అధ్యక్షత వహించారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్