ఒక వ్యాధిగ్రస్తుడు ఎలా పరిశుద్ధపరుచుకోవాలి మరియు ఎలా నమాజు చేయాలి

వివరణ

వ్యాధితో ఉన్న ఒక రోగస్థుడు ఎలా పరిశుభ్రం కావాలి, ఎలా నమాజు చేయాలి అనే విషయాలు ఇక్కడ చర్చించబడినాయి.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్