అల్లాహ్ మరియు ఆయన సందేశహరుడు ప్రేమించే వ్యక్తి

వివరణ

అల్లాహ్ మరియు ఆయన అంతిమ సందేశహరుడైన ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రేమించే, ఇష్టపడే వ్యక్తి ఎవరు, అతనిలో ఎలాంటి అలవాట్లు గుణగణాలు ఉంటాయి అనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

ఫీడ్ బ్యాక్