అల్లాహ్ వద్ద పశ్చాత్తాప పడే మహిళలు

వివరణ

అల్లాహ్ వద్ద పశ్చాత్తాప పడుతూ, క్షమాపణ వేడుకునే కొందరు స్త్రీల గురించి ఈ కరపత్రంలో వివరించబడింది.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్