అల్లాహ్ మీతో ఉన్నాడనే విషయం మరిచిపోయినప్పుడే మీపై ఒంటరితనం ఆవరిస్తుంది

వివరణ

అల్లాహ్ ఎల్లప్పుడూ మీతో ఉంటాడు, ఆయన మీరు చేసే ప్రతి పనీ కనిపెడుతున్నాడు అనే ఆలోచన ద్వారా మనం పాపాలకు దూరంగా ఉండి, నిరాశ, నిస్పృహలకు లోను కాకుండా, ఆత్మహత్య చేసుకోకుండా అసలైన జీవితం గడపగలం.

Download

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్