నేనొక ముస్లింను - నేను జీసస్ మరియు ముహమ్మద్ లంటే నాకెంతో ప్రేమ

వివరణ

నేనొక ముస్లింను - నేను జీసస్ (ఈసా అలైహిస్సలాం) మరియు ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంలను ఎంతో ప్రేమిస్తాను, గౌరవిస్తాను, అభిమానిస్తాను.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్