ఇస్లాం ధర్మం ఒక తీవ్రవాద మతం కాదు

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం దృష్టిలో తీవ్రవాదం అంటే ఏమిటి, ఎలా కొందరు ప్రజలు కొన్ని ఖుర్ఆన్ వచనాలను తప్పుగా అపార్థం చేసుకుంటున్నారు మొదలైన విషయాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక, యుద్ధం అనివార్యం అయ్యే పరిస్థితులు ఏమిటి అనే విషయం గురించి కూడా చర్చిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్