ఇస్లాం గురించి ప్రజలలో ఉన్న కొన్ని అపార్థాలు

వివరణ

ఇస్లాం గురించి ప్రజలలో వ్యాపించి ఉన్న కొన్ని అపార్థాలు మరియు వాటి సమాధానాలు ఈ కరపత్రంలో ఉన్నాయి. అవి ఏమిటంటే - ముస్లింలు ఒక క్రొత్త దైవాన్ని ఆరాధిస్తారు లేదా ముస్లింలు ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లంను దైవంగా ఆరాధిస్తారు, ఇస్లాం ధర్మం ఒక తీవ్రవాద ధర్మం, ముస్లింల స్త్రీలను హిజాబ్ కట్టుబాటు అణగద్రొక్కుతున్నది, తమకు ఇష్టం లేని వారితో పెళ్ళి చేసుకునేలా ఇస్లాం ధర్మం ముస్లిం స్త్రీలను బలవంతం చేస్తుంది, ప్రజలు ముస్లింలుగా మారాలని ఇస్లాం ధర్మం బలవంత పెడుతున్నది ....

ఫీడ్ బ్యాక్