బురఖా మరియు నిఖాబ్

వివరణ

ప్రజలు బురఖా అంటే ఎందుకు భయపడతారు, ధర్మాచరణలు పాటించే స్వేచ్ఛ మరియు దానిని మాటలలో వ్యక్త పరచే స్వేచ్ఛ, వేర్వేరు ఇస్లామీయ దుస్తులు ... మొదలైన విషయాలను ఈ కరపత్రం స్పష్టంగా చర్చిస్తున్నది. అంతేగాక బురఖా మరియు నిఖాబ్ ల గురించి ప్రచారంలో ఉన్న కొన్ని అపార్థాలను కూడా ఖండిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్