వడ్డీ వలన కలిగే అపాయాలు

వివరణ

వడ్డీ కారణంగా మనపై వచ్చి పడే కొన్ని ఘోర కష్టాలు, వడ్డీ నిర్వచనం, ఇస్లాం ధర్మంలో వడ్డీ ఎందుకు నిషేధించబడింది, వడ్డీ నుండి ఎలా తప్పించుకోగలం, తద్వారా ఇహపరలోకాలలో ఎలా సాఫల్యం సాధించాలని - అనే ముఖ్యాంశాలను ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్