ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ఐదు మూల సిద్ధాంతాలు

వివరణ

సాక్ష్యప్రకటన, నమాజు, జకాతు, రమదాన్ పవిత్ర మాస ఉపవాసాలు మరియు హజ్ యాత్ర మొదలైన ఇస్లాం ధర్మం యొక్క ఐదు ప్రధాన మూల సిద్ధాంతాల గురించి ఈ కరపత్రం చర్చిస్తున్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్