ఖుర్ఆన్ - మీరు విశ్వసించదగిన ఒక అద్భుత దివ్యగ్రంథం

వివరణ

ఈ కరపత్రం ఖుర్ఆన్ మరియు సైంటిఫిక్ మహిమలలో దాని ప్రత్యేకతలను గురించి వివరిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్