ముహమ్మద్ - నూతన మిలియనియమ్ యొక్క ఆదర్శ పురుషుడు

వివరణ

ఈ కరపత్రంలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి కొన్ని ముఖ్యాంశాలు ప్రస్తావించబడినాయి. ఉదాహరణకు - ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవక్తత్వ భావన, ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం యొక్క వ్యక్తిగత జీవితం, ప్రవక్తత్వం తర్వాత ఆయన జీవితం మొదలైనవి. అసాధారణమైన జీవితం గడిపిన అలాంటి మహోన్నత వ్యక్తి గురించి ఎందుకు సామాన్య యూరోపు దేశ ప్రజలకు మరియు అమెరికన్లకు చాలా తక్కువగా తెలుసు అని ప్రశ్నిస్తున్నది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్