ఫర్ద్ నమాజుల తర్వాత అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానం చేయడం

వివరణ

ఈ పోస్టర్ లో ఫర్ద్ నమాజుల తర్వాత సులభ పద్ధతిలో అల్లాహ్ యొక్క ధ్యానం అంటే దిక్ర్ చేయడంలోని శుభాల గురించి తెలుపబడింది.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి
ఫీడ్ బ్యాక్