వాలెంటీన్ దినం

వివరణ

వాలెంటీన్ దినం గురించి ఇస్లామీయ ధర్మాదేశం ఏమిటి అనే ప్రశ్నకు షేఖ్ ముహమ్మద్ ఇబ్నె సాలెహ్ అల్ ఉతైమీన్ ఇచ్చిన జవాబు.

ఫీడ్ బ్యాక్