రష్యన్ భాషలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు - అర్కాన్ అల్ ఈమాన్

రష్యన్ భాషలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు - అర్కాన్ అల్ ఈమాన్

కేటగిరీలు:

వివరణ

ఈ CDలో విశ్వాసపు మూలస్థంభాలు (అర్కాన్ అల్ ఈమాన్)రష్యన్ భాషలో ప్రోగ్రాం చేయబడినవి. హదీథ్ జిబ్రయీల్ అలైహిస్సలాం లో ఉల్లేఖించబడిన విశ్వాసపు 6 మూలస్థంభాలు ఇక్కడ చర్చింపబడినవి. అవి
1) అల్లాహ్ పై విశ్వాసం
2) దైవదూతల పై విశ్వాసం
3) దైవగ్రంథాల పై విశ్వాసం
4) దైవప్రవక్తల పై విశ్వాసం
5) అంతిమ దినం పై విశ్వాసం
6) మంచి-చెడు, అదృష్టదురదృష్టాలు అల్లాహ్ నుండే సంభవించును అని విశ్వసించటం అంటే అల్ ఖదర్ పై విశ్వాసం ఉంచటం

ఫీడ్ బ్యాక్