تعريب عناوين المواد

ఇస్లాం పరిచయం

అంశాల సంఖ్య: 2

  • video-shot

    5 నిమిషాలలో ఫిలిఫ్ఫీన్ భాష అయిన తగాలులో ఇస్లాం ధర్మాన్ని పరిచయం చేస్తున్నది. ఇస్లాం అంటే ఏమిటి, ఎందుకు ఒకే ఆరాధ్యుడిని ఆరాధించాలి, మంచి నడవడిక ఎలా కలిగి ఉండాలి, దైవ విధేయత ఎలా కలిగి ఉండాలి మొదలైన మంచి మంచి విషయాలు తక్కువ సమయంలో వివరిస్తున్నది.

  • video-shot

    ఉపన్యాసకుడు : ఉమర్ బీనా లబీర్

ఫీడ్ బ్యాక్