تعريب عناوين المواد

అన్ని అంశాలు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • ఐస్లాండు

    PDF

    1994లో సౌదీ అరేబియాలో షేఖ్ ఖాలిద్ యాసీన్ ఇచ్చిన ఈ గొప్ప ప్రసంగంలో దాదాపు 43 మంది ప్రజలు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్