تعريب عناوين المواد

అన్ని అంశాలు

అంశాల సంఖ్య: 1

  • నేపాలీ

    MP3

    నేపాలీ భాషలో ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం జీవిత చరిత్ర. ముస్లిమేతర పండితుల దృష్టిలో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది. వారు ఆయన ధృవీకరించడం కూడా. ఆయన విశ్వం మొత్తం కోసం కరుణామయుడిగా పంపబడినారు. ఆయన మార్గదర్శకత్వం అత్యున్నతమైన మార్గదర్శకత్వం.

ఫీడ్ బ్యాక్