బైబిల్ లో ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం ప్రస్తావన - 6

ఉపన్యాసకుడు : బషీర్ ఫౌజల్

రివ్యూ: ఫారూఖ్ అబు అనస్

వివరణ

బైబిల్ లో అంతిమ ప్రవక్త ముహమ్మద్ సల్లల్లాహు అలైహి వసల్లం గురించి ఇక్కడ ప్రస్తావించబడింది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్