ఇస్లాం ధర్మం - నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో

వివరణ

ఇస్లాం ధర్మం - నాలుగు రోడ్ల కూడలిలో అనే ఈ అంశంలో షేఖ్ అబ్దుర్రహీమ్ గ్రీన్ మంచి వ్యక్తులకు ఎందుకు చెడు జరుగుతుందనే విషయాన్ని గురించి చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్