హుదాను అడగండి - 6 ఫిబ్రవరీ 2012

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ భాగంలో డాక్టర్ హాతిమ్ అల్ హజ్ శ్రోతల ప్రశ్నలకు జవాబిచ్చారు.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్