? సృష్టికర్త ఎవరు

వివరణ

సృష్టికర్త మరియు విశ్వప్రపంచ విషయాలను చక్కగా ఏర్పాటు చేయడంలోని ఆయన గొప్పదనం గురించి మానవుడి దృక్పథం మనిషి మనిషికీ వేర్వేరుగా ఉంటుంది. ప్రతి ఒక్కరూ అనుదినం ఆయన యొక్క లెక్కలేనన్ని అనుగ్రహాల నుండి ప్రయోజనం పొందుతూ ఉంటారు. ఈ సృష్టి మొత్తాన్ని సృష్టించిన ఒక సృష్టికర్త తప్పకుండా ఉన్నాడనే విషయం అనేక మంది ప్రజలకు తెలుసు. వారిలో కొందరు ఆయనను విశ్వసిస్తారు మరియు ఆయనకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటారు. ఇతరులు ఆయనను విశ్వసించరు మరియు ఆయన ఆనుగ్రహాలను తిరస్కరిస్తారు. మరి మీరు ఈ రెండింటిలో ఏ కోవకు చెందుతారు ?

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి

మూలాధారం:

కేటగిరీలు:

ఫీడ్ బ్యాక్