హుదాను అడగండి - 27 మార్చి 2012

ఉపన్యాసకుడు :

వివరణ

ఈ ఫత్వా సమయంలో మానవజీవితంలో ఎదురయ్యే వివిధ సందేహాలకు, సమస్యలకు డాక్టర్ హాతిమ్ అల హాజ్ జవాబిచ్చినారు.

ఫీడ్ బ్యాక్