నెపోలియన్ (టోపాక్ ఔట్లేజ్) ఇస్లాం ధర్మాన్ని స్వీకరించుట

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ సంక్షిప్త ప్రసంగంలో, సోదరుడు ముతహ్ బయిలె (నెపోలియన్) ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవేశించక ముందు తన జీవితం ఎలా ఉండేదో మరియు ఇస్లాం ధర్మం స్వీకరించేందుకు ప్రోత్సహించిన విషయమేమిటో వివరించారు. ఎవరైనా ఇస్లాం స్వీకరించేందుకు ఆవశ్యకమైన సమాచారం ఇందులో ఉన్నది.

Download
ఫీడ్ బ్యాక్