ప్రవక్త జీసస్ పై విశ్వాసం

ఉపన్యాసకుడు :

రివ్యూ:

వివరణ

ఈ సంక్షిప్త వీడియోలో, డాక్టర్ సెరెహాన్ అష్షమరీ ఇస్లాం ధర్మంలో ప్రవక్త జీసస్ అలైహిస్సలాం యొక్క గౌరవస్థానం గురించి చర్చించారు.

ఫీడ్ బ్యాక్